• Friday 31 Oct 2014 18:00
  • รณชัย สันติอุบล
  • เปรี้ยวปาก ยอดอัศวิินทรานสปอร์ต
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • เพชรนรินทร์ ลูกเขานาใน
  • เข็มเพชร อ.สบายแท้
  • 103 lbs
  • 103 lbs
  • สิงห์ พรัญชัย
  • เพชรพญาไกร พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
  • 116 lbs
  • 116 lbs
  • สปริ้นเตอร์ แป๋งกองปราบ
  • รุ่งอุบล ซากามิ
  • 117 lbs
  • 117 lbs
  • เก่งกล้า ป.เป็กโก้
  • กุศลน้อย ส.ยิ่งเจริญการช่าง
  • 115 lbs
  • 115 lbs
  • ยอดทองไท เกียรติเจริญชัย
  • โพธิ์แก้ว ฝนจางชลบุรี
  • 126.5 lbs
  • 126.5 lbs
  • พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์
  • เสือคิม ศิษย์ ส.ท.แต๋ว
  • 118 lbs
  • 120.5 lbs
  • เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม
  • ต่วนเป๋ เดอะเบสอุดร
  • 130 lbs
  • 130 lbs
  • เขี้ยว พรัญชัย
  • ชายหล้า สารวัตรเป๋มหาไถ่
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • ดาว พรัญชัย
  • มังกรเงิน ต.หมอศรี
  • 100 lbs
  • 100 lbs
 • พลโท สุรไกร จัตุมาศ กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่นายสนามมวยเวทีลุมพินี ให้กับ พลโท บุญสันติ แสนสวัสดิ์ รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ปฎิบัติหน้าที่นายสนามมวยเวทีลุมพินี ณ ห้องโถงอาคารสำนักงาน สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา เมื่อศุกร์ที่ 3 ต.ค.57 และทั้งนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารสนามมวยฯ ชุดใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้
  1.พล.ท.ระพีศักดิ์ ธนพัฒน์ เป็น รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี (1)
  2.พล.ต.บรรณวัฒน์ มาโกมล เป็น รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี (2)
  3.พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เป็น ผู้ช่วยนายสนามมวยเวทีลุมพินี (1)
  4.พ.อ.นรชัย ภวเวส เป็น ผู้ช่วยนายสนามมวยเวทีลุมพินี (2)
  5.พ.อ.สมภพ ศรีศิริ เป็น เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี
  6.พ.อ.ดาบศักดิ์ กองสมุทร เป็น หัวหน้าฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี
  7.พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา เป็น หัวหน้าฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี
  8.พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร เป็น หัวหน้าฝ่ายจัดรายการสนามมวยเวทีลุมพินี
  9.พ.อ.สุภร สัมมา เป็น เป็น หัวหน้าฝ่ายเทคนิคสนามมวยเวทีลุมพินี
  10.พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ เป็น หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์สนามมวยเวทีลุมพินี
  11.พ.อ.ชำนาญ ใจทัน เป็น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามมวยเวทีลุมพินี
  12.พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เป็น หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโทษและปราบมวยล้มสนามมวยเวทีลุมพินี
  13.พ.อ.จตุพร ดิสราพร เป็น หัวหน้าฝ่ายการเงินสนามมวยเวทีลุมพินี
  14.พ.อ.ประดิษฐ์ อิ่มรส เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • มินิฟลายเวท 105 ปอนด์
 • อองรี ส.เตชะพันธ์
 • ไลท์ฟลายเวท 108 ปอนด์
 • วันชัย แรมโบ้อีสาน
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 113,815 ครั้ง
  Google+