• Tuesday 31 Mar 2015 18:00
  • เอกมงคล ศิษย์ทองปอนด์
  • นครหลวง สวนอาหารปีกไม้
  • 100 lbs
  • 100 lbs
  • เด่นเมืองปาย ชาญชัยมวยไทย
  • รัตนพล ศิษย์ทองปอนด์
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • เด่นคีรี ศักดิ์วิเชียร
  • คลาสสิค รุจน์จ่าอากาศ
  • 118 lbs
  • 118 lbs
  • พันมงคล ส.ทวีวัฒน์
  • อีเซ เอ็กซิดิคอนยิม(ญี่ปุ่น)
  • 108 lbs
  • 108 lbs
  • ตระกูลหยก เพชรยินดีอะคาเดมี่
  • เพชรกัณทัศน์ ศิษย์เสธเนตร
  • 119 lbs
  • 119 lbs
  • ลูกทอย เอฟ.เอ.กรุ๊ป
  • เพชรเสรี ศักดิ์วิเชียร
  • 106 lbs
  • 107 lbs
  • เพชรลือชา ส.ยุพินดา
  • แบงค์ไทย ศิษย์สองพี่น้อง
  • 116 lbs
  • 116 lbs
  • แม็คคลอลี่ เพชรยินดีอคาเดมี่(อังกฤษ)
  • เกริกฤทธิ์ ส.เพชรบุญมี
  • 130 lbs
  • 130 lbs
  • มงคลทรัพย์ ศิษย์ทองปอนด์
  • ไผ่ทอง ศิษย์นายกพิเดช
  • 100 lbs
  • 100 lbs

 • สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา ผ่านการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนมวยเป็นอย่างดี ประกอบด้วย อาคารหลัก 3 อาคาร ได้แก่
  อาคารสเตเดี้ยม เป็นอาคารปรับอากาศที่ทันสมัย เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันชกมวย มีความจุกว่า 3,500 ที่นั่ง เพียบพร้อมไปด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมกับ จอ LED ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
  อาคารสำนักงาน 3 ชั้น เป็นอาคารที่ทันสมัย และสนองตอบต่อการใช้งานอย่างสูงสุด ประกอบด้วย สำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินี ห้องประชุม ห้องรับแขก VIP และเตรียมพบกับห้องพิพิธภัณฑ์มวยไทยที่ทันสมัยและสมบูรณ์ เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม
  อาคารจอดรถ 5 ชั้น เป็นอาคารรูปแบบที่ทันสมัยมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีความจุ 300 คัน
  พร้อมกันนี้ยังมีส่วนบริการอื่น ๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายกับการใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย อิ่มอร่อยกับร้านแบลคแคนยอน ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ กว่า 10 ร้าน รอบอาคารสเตเดี้ยม
  วันจัดการแข่งขัน วันอังคาร,วันศุกร์ เวลา 18.30 น.-23.00 น.
  วันเสาร์ มี 2 รอบ 16.00 น.- 20.30 น. และ 21.00-24.30 น.
  บัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติ(อาจเพิ่มลดตามรายการมวย)
  ชั้น 1 ราคา 2,000 บาท
  ชั้น 2 ราคา 1,500 บาท
  ชั้น 3 ราคา 1,000 บาท
  บัตรเข้าชม สำหรับชาวไทย(อาจเพิ่มลดตามรายการมวย)
  ชั้น 1 ราคา 2,000 บาท
  ชั้น 2 ราคา 500 บาท
  ชั้น 3 ราคา 250 บาท

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • เฟเธอร์เวท 126 ปอนด์
 • ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต
 • ซูเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์
 • เพชรมรกต ว.สังข์ประไพ
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 161,983 ครั้ง
  Google+