• Friday 25 Jul 2014 18:00
  • เก่ง ส.โชคนิตยา
  • เนเงิน ลูกเจ้าแม่สายวารี
  • 106 lbs
  • 106 lbs
  • มังกรหยก ส.พลับพลานารายณ์
  • สันติพงษ์ ศิษย์ซ้อน้อง
  • 116 lbs
  • 116 lbs
  • จรวดทอง พุ่มพันธุ์ม่วง
  • เพชรสายชล โชคปราณีฟาร์ม
  • 123 lbs
  • 123 lbs
  • ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา
  • พลังชล ฝนจางชลบุรี
  • 120 lbs
  • 120 lbs
  • ฉลามชล ฝนจางชลบุรี
  • ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี
  • 122 lbs
  • 122 lbs
  • เก่งกาจ ป.เป็กโก้
  • ยอดศิลา แฟร์เท็กซ์
  • 118 lbs
  • 118 lbs
  • คิงส์ เกียรติเจริญชัย
  • เมืองหนึ่ง พุ่มพันธุ์ม่วง
  • 130 lbs
  • 130 lbs
  • คุณเปรม อ.นิตยาพร
  • ปลายฟ้า แวนโค้งเกรียงไกร
  • 103 lbs
  • 103 lbs
  • วัันเกิด ศิษย์ซ้อน้อง
  • มังกรเงิน ต.หมอศรี
  • 100 lbs
  • 100 lbs
 • Lumpinee Boxing Stadium is an indoor sporting arena located in Bangkok, Thailand. the Lumpinee is run by Royal Thai Army on behalf of Thai Government. It has become the symbol of modern Muay Thai. The ranking system and championship titles are held from mini flyweight (105 lb) up to super welterweight (154 lb)

  General Prapas Jarusatien was the driving force behind the construction of the Lumpinee Stadium . Lumpinee opened its doors on 8 December 1956. The stadium is operated by Thailand’s Army Welfare Department of the Royal Thai Army, all proceeds from the fights go towards supporting the various departments of the Thai Army.

  Currently there are ten promoters presented with the responsibility of bringing fighters to fight in the stadium. The boxers having to weigh more than 100 lb (45.4 kg), be aged over 15 years and the weight difference between the boxers is not allowed to be more than a 5 lb (2.3 kg).

  Lumpinee is one of the few places in Thailand where gambling is permitted and it takes place at the second level. The betting is done by hand-signals, as in a stock exchange trading floor. The security service at Lumpinee is managed by armed military police officers. Foreigners usually occupy the expensive ringside seats, while gamblers and aficionados prefer the second or third ring of seats upstairs.

  Lumpinee Boxing Stadium .Through desigh and use of technology in modern construction. Natural and environmentally conscious Satisfy the convenience to the audience as well. The main building consists of 3 buildings Lumpinee Boxing Stadium . Office of Lumpinee Boxing Stadium. And five-storey parking building.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (บทเฉพาะกาล)
 • บทเฉพาะกาล
  .................................................

  มาตรา 62 ผู้ใดจัดตั้งสนามมวยอยู่แล้วก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 27 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการดังกล่าว ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน
  ผู้ จัดตั้งสนามมวยซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ต้องเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การไม่อนุญาต
  มาตรา 63 ผู้ใดเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวย แล้วแต่กรณีต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 35 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อได้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวย แล้วแต่กรณีต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

  ผู้สนองพระบรมราชโองการ
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

  หมายเหตุ:- เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นัก มวยและบุคคลในวงการกีฬามวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • ศักดิ์นรินทร์น้อย อ.อ้วนสุวรรณ
 • ครองแชมป์เมื่อ 6 มิ.ย.57
 • วันชัย แรมโบ้อีสาน
 • ครองแชมป์เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2556
 • อยู่ระหว่างการเตรียมการ
 • Read More
 • Email Subscriptions
 • Enter your email address and to have Lumpinee news, special offers and product announcements delivered directly to your inbox.
 • ผู้เข้าชม 75,332 ครั้ง